Metoder

Vi använder många metoder för att undersöka barnets perceptuella och kognitiva förmågor. De viktigaste metoderna i detta projekt är mätning av ögonrörelser, motorik samt observation av beteende. Alla metoder är anpassade för små barn. Undersökningarna utformas som lek som vi av erfarenhet vet att barnen brukar tycka om och roas av.

Ögonrörelsemätning

Vi använder en ögonrörelsekamera som heter Tobii T300. Den består av en kamera som filmar både ögonen och en datorskärm. Systemet kan räkna ut var på datorskärmen man tittar med hjälp av infrarött ljus som reflekteras både på ögats yta och på näthinnan. Vi kan även använda en ögonrörelsekamera utan skärm. Då kan vi mäta var barnet tittar i den ”riktiga” omgivningen. Tobii:n mäter exakt var barnet tittar även om barnet rör sig eller vrider på huvudet.Mätning av motorik

Under hela testdagen får barnen ha på sig två armband som mäter acceleration (rörelser). Detta kan användas för att mäta hur mycket barnet rör armarna under hela dagen, och vi får möjlighet att uppskatta hur yviga rörelserna är. Vi använder också ett tredimensionellt rörelsemätningssystem för att studera motoriken i mer detalj under några av delmomenten under dagen.Undersökningar av hjärnan

Barnets hjärna undersöks med magnetkamerateknik (MR), som ger information om hjärnans uppbyggnad och hur den bearbetar information. Undersökningen sker när barnet sover, för att underlätta bildtagningen. MR-undersökningen sker vid 5 månaders ålder, med möjlig uppföljning antigen vid 10 eller 14 månader. Utöver detta undersöks barnets hjärna även med EEG-teknik (se bild). Denna undersökning ger svar på hur hjärnan bearbetar information i vaket tillstånd. Metoderna är helt ofarliga för barnet, och har använts i många studier tidigare.Utvecklingsbedömning

Genom testning och en lekobservation kartläggs barnets utvecklingsnivå inom olika områden. Med särskilt utformade så kallade utvecklingsskalor eller småbarnstest får barnet lösa uppgifter som har att göra med visuella, språkliga och finmotoriska färdigheter. I lekbedömningen leker testledaren och barnet och till viss del även barnet och föräldrarna med varandra. Utifrån ett särskilt schema som är lite olika utformat beroende av barnets ålder, presenterar testledaren olika lekmaterial och lekaktiviteter som de flesta barn brukar roas mycket av. Syftet är att se hur barnet leker och barnet samspelar med testledare och sina föräldrar.Avföringsprover

Sedan sommaren 2019 undersöks kopplingen mellan bakteriefloran i tarmen och utvecklingen av kognitiva funktioner och socialt beteende. Vi vill även undersöka sambandet mellan tarmflora och ärftlighet genom att undersöka specifika riskgener som är associerade med autism. Därför insamlas avföringsprover från 1-3 månaders ålder och i samband med besöken. Provtagningen innebär att man tar en liten mängd avföring från barnets blöja i hemmet och skickar in provet till projektet.Intervjuer och frågeformulär

Föräldrar kommer också få svara på frågor om sitt barns utveckling, både muntligt och genom att fylla i formulär.

Hur undersöks barnet vid studiens slut?

Studien avslutas när barnet blir 6 år. Vid den tidpunkten får barnet genomgå en undersökning som liknar den utvecklingsbedömning som beskrivits ovan. Barnet gör testuppgifter och leker med testledaren och föräldrarna får svara på frågor om sitt barns utveckling.


Om du vill läsa mer

Artikel 1
Ozonoff, S., et al. (2011). Recurrence Risk for Autism Spectrum Disorders: A Baby Siblings Research Consortium Study. Pediatrics. doi: 10.1542/peds.2010-2825

Den här artikeln går igenom syskonstudier för att utröna hur stor risken är för ett småsyskon till ett barn med autism att själva få autism.
Artikel 2
Rogers, S. J. (2009). What are infant siblings teaching us about autism in infancy? Autism Research, 2(3), 125-137.

Den här artikeln sammanfattar forskningen om småsyskon till barn med autism. Rogers beskriver vad man kommit fram till och vilka de viktigaste olöst frågorna är.
Artikel 3